Czynne od Środy do Niedzieli w godzinach 9- 17 . Poniedziałek- Wtorek Zamknięte

Wypożyczalnia

Wszelkie informacje dotyczące
narciarskich tras biegowych i tras rowerowych
pod numerami telefonów: 600 070 948 lub (18) 33-75-800,

PŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU :

 - Osiedle Wyrębiska Zalesie.
Obok Leśniczówki Andrzeja Florka (49°38'05.1"N 20°18'22.2"E)
tel. 600 070 948, (18) 3375 800 - PCIT Limanowa

Sprzęt sportowy do wypożyczenia:

Rowery górskie:

Narty biegowe, buty, kijki, (buty w rozmiarach od 27 do 48):

Rowery górskie dla osób niepełnosprawnych (z napędem elektrycznym i bez napędu - do wyboru),

Narty biegowe dla osób niepełnosprawnych

Kijki nordick walking

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO

w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy Klubie Sportowym „Zalesianka”

/ROWERY GÓRSKIE, NARTY BIEGOWE, KIJKI NORDICK WALKING,
ROWERY GÓRSKIE I NARTY BIEGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Niniejszy Regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni sprzętu sportowego.
 2. Działalność wypożyczalni sprzętu sportowego prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Limanowej Wydział Obsługi Obiektów Rekreacyjno-Sportowych z siedzibą w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy Klubie Sportowym „Zalesianka” (zwaną dalej „Wypożyczalnią”)
 3. Przez sprzęt sportowy rozumie się: rowery górskie, narty biegowe, kijki nordick walking, rowery górskie dla osób niepełnosprawnych lub narty biegowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Regulamin Wypożyczania sprzętu sportowego udostępniony jest w budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy Klubie Sportowym „Zalesianka”, i na stronie internetowej http://www.trasymogielica.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 • 1) Warunkiem wypożyczenia sprzętu sportowego jest akceptacja przez Wypożyczającego postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 2) Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności używać sprzętu sportowego zgodnie z przeznaczeniem oraz na określonych w Regulaminie zasadach.
 • 3) W chwili podpisania druku oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu sprzętu sprawnego technicznie, Wypożyczający zawiera Umowę wypożyczenia sprzętu sportowego z Powiatem Limanowskim.
 • 4) Wypożyczanym sprzętem sportowym dysponuje Powiat Limanowski.
 • 5) Godziny otwarcia wypożyczalni zamieszczone są na drzwiach wypożyczalni oraz na stronie http://www.trasymogielica.pl
 • 6) Sprzęt sportowy można wypożyczyć na miejscu wypożyczalni pod adresem: Budynek Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy Klubie Sportowym „Zalesianka”w Gminie Kamienica lub przez wcześniejszą rezerwację.
 • 7) Sprzęt sportowy jest specjalnie oznakowany.
 • 8) Aby wypożyczyć sprzęt sportowy, należy spełnić następujące warunki:
 • a) posiadać ukończone co najmniej 16 lat.
 • b) przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego pracownik wypożyczalni spisze dane,
 • c) podpisać oświadczenie o wypożyczeniu sprzętu sportowego i o zapoznaniu się
  z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przejęciu sprzętu sprawnego technicznie,
 • d) osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć sprzęt sportowy wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy nad nią, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz osobę
  z niego korzystającą.
 • e) osoba wypożyczająca sprzęt sportowy nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od, kierowania pojazdami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ / ZOBOWIĄZANIE

 1. Wypożyczający zobowiązuje się do: korzystania ze sprzętu sportowego oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem, zwrotu sprzętu sportowego do miejsca wypożyczenia wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie, w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu, korzystania ze sprzętu sportowego wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego,przestrzegania zakazu użyczania sprzętu sportowego osobom trzecim, nie używania sprzętu sportowego w celu skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów itp. oraz wykorzystywać dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek, niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem ze sprzętu sportowego pracownikowi wypożyczali i odstawienia go do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia podczas użytkowania jakiejkolwiek usterek sprzętu sportowego, zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym sprzęcie, pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego i pokrycia kosztów zakupu nowego sprzętu przypadku całkowitego zniszczenia sprzętu wypożyczonego.
 2. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność wypożyczający w tym kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu oraz jego wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu).
 3. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem sprzętu wynikające
  z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce w tym wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego.
 4. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu sportowego ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Powiatu z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonego sprzętu sportowego.
 5. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonego sprzętu sportowego.
 6. W przypadku wypożyczenia sprzętu sportowego przez grupę zorganizowaną konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości sprzętu sportowego z pracownikiem Powiatowej Wypożyczalni.
 7. W przypadku nie zwrócenia sprzętu sportowego do momentu zamknięcia Wypożyczalni
  w dniu zwrotu, dane Wypożyczającego będą przekazane policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez Wypożyczającego.
 8. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna, że osoba chcąca wypożyczyć sprzęt sportowy nie da gwarancji spełnienia warunków Regulaminu, może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.
 9. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu w szczególności zapłacić należności wynikające z regulaminu wypożyczalni na rzecz Powiatu oraz używać sprzętu sportowego zgodnie
  z regulaminem.

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU

 1. Sprzęt sportowy można wypożyczyć na miejscu w Wypożyczalni, na dowolny okres czasu zgodnie z deklaracją wypożyczającego.
 2. Warunkiem wypożyczenia sprzętu sportowego przez grupy zorganizowane (szkoła, firma) jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji.
 3. Rezerwacja odbywa się telefonicznie poprzez kontakt z pracownikiem centrum obsługi ruchu turystycznego przy klubie sportowym „Zalesianka” pod nr telefonu 600070948
 4. Rezerwacja powinna zawierać następujące dane: Data oraz godzina planowanego wypożyczenia, ilość i rodzaj sprzętu sportowego, z podaniem rozmiaru oraz wieku użytkowników,dane osoby Wypożyczającej (opiekuna grupy), numer kontaktowy.
 5. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone przez Starostwo powiatowe w Limanowej zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

NAPRAWY I AWARIE

 1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane do Wypożyczalni na miejscu lub telefonicznie.
 2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji oraz wymiany części w wypożyczonym sprzęcie.

ZWROT SPRZĘTU SPORTOWEGO

 1. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu sprzętu sportowego zgodnie z deklaracją wypożyczającego (umową wypożyczenia)
 2. Przy zwrocie wypożyczonego sprzętu sportowego pracownik podpisuje odbiór sprzętu na umowie wypożyczenia
 3. Zwrócenie sprzętu sportowego po ustalonym terminie traktowane jest jako naruszenie Regulaminu.

OPŁATY

 1. Wypożyczenie sprzętu sportowego jest płatne, zgodnie z cennikiem wypożyczalni.
 2. Cennik dostępny jest w kasie Wypożyczalni i na stronie http://www.trasymogielica.pl

DANE OSOBOWE

 1. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Starostwo Powiatowe w Limanowej informuje Klientów, że, administratorem danych osobowych Klientów będzie Starostwo Powiatowe, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa.
 2. W Starostwie Powiatowym w Limanowej powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr tel.183337835 lub e-mail: iod@powiat.limanowski.pl
 3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Starostwie Powiatowym w Limanowej oraz dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Starostwa Powiatowego.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest: umowa cywilnoprawna łącząca strony w zakresie: imię, nazwisko, PESEL/numer dokumentu tożsamości, jeżeli osoba której dane są przetwarzane nie posiada PESEL. Administrator przetwarza dodatkowo: adres, NIP – jeżeli osoba, której dane są przetwarzane wystąpi z wnioskiem o wystawienie Faktury, przepisy prawa powszechnie obowiązujące np. w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej i rozliczeń finansowych, w tym podatkowych. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, klientów i innych osób oraz ochrona mienia Powiatu np.: poprzez wprowadzenie monitoringu wizyjnego w budynkach oraz w miejscach prowadzenia działalności, dochodzenie roszczeń, prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych, rozpatrywania reklamacji, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, zawiadamianie odpowiednich organów ścigania w przypadku kradzieży/ przywłaszczenia lub zniszczenia sprzętu.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów będą: podmioty uczestniczące w realizacji umowy wypożyczenia sprzętu i ewentualnych roszczeń z nią związanych, podmioty działające na zlecenie administratora w zakresie obsługi technicznej, organy kontrolne i nadzorcze, prowadzące audyty oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej Strony umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 6 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl Kodeksu cywilnego a także zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu,
 7. każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu, wg szczegółowych przepisów prawa,
 8. każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO,
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia umowy wypożyczenia sprzętu i/lub korzystania z udostępnionej infrastruktury,
 10. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, ani nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powiat Limanowski jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Informacje o zmianach do niniejszego Regulaminu są dostępne na stronie internetowej http://www.trasymogielica.pl.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny.

Kontakt

Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy LKS „Zalesianka" 34-608 Zalesie, w Gminie Kamienica